طراحی و اجرای پروژه های تحقیقاتی

  • تهیه پروپوزال های فارسی و لاتین
  •  اعلام اولویت‌های سازمان‌های داخلی و خارجی و فرصت‌های پژوهشی
  • پیشنهاد متدولوژی تحقیق مناسب
  • تبدیل ایده‌های پژوهشی به فرضیه و سوال پژوهشی مناسب
  • محاسبه حجم نمونه