خدمات نمایه سازی

  • اخذ خروجی XML برای ثبت در پایگاه‌های نمایه‌سازی
  • ارائه مشاوره به منظور نمایه‌سازی مجله در پایگاه‌های معتبر و تحلیل وضعیت مجله
  • تشکیل پرونده جهت ارایه به پایگاه‌های نمایه سازی برتر مانند  ISI، Pubmed، Scopus