مدیریت مجلات

  • ارائه سیستم مدیریت مجلات
  • ارائه پشتیبانی وب سایت مجله
  • ارائه سیستم آنلاین ثبت، داوری و ارائه مقالات علمی
  • طراحی وب سایت مجلات جدید التاسیس