صفحه آرایی مقالات

  • صفحه آرایی مقالات پذیرش شده براساس فرمت مجله
  • پیشنهاد و تولید فرمت جدید برای مجلات جدیدالتاسیس
  • طراحی جلد، پشت جلد و صفحات داخلی مجلات علمی