چاپ آنلاین

  • ایجاد فایل Pdf  مقالات
  • چاپ آنلاین مقالات در وب سایت مجله در قالب شماره های مختلف مجله
  • ایجاد خروجی فایل XML مقالات
  • امکان چاپ کاغذی مجله بصورت محدود در صورت تقاضا