خدمات ویراستاری فنی مقالات

خدمات ویراستاری

  • ویراستاری ادبی متون فارسی
  • ویراستاری ادبی متون انگلیسی و اصلاح نگارش و گرامر
  • ترجمه مقالات فارسی به انگلیسی به منظور چاپ در مجله

اصلاح مراجع

  • بررسی مراجع مقالات با اتصال به دیتابیس‌های مربوطه
  • تغییر مراجع مقالات براساس نوع مرجع نویسی موردنظر