ترجمه

  • ترجمه متون علمی و مقالات فارسي به انگليسي
  • ترجمه متون علمی و مقالات انگليسي به فارسي
  • ویراستاری ادبی متون انگلیسی و اصلاح نگارش و گرامر